Samhandels-betingelser

Samhandelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR INSTITUT FOR KUNDETYPER APS (B2B)

1. Anvendelse

1.1.1  Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for køb af produkter, undervisningsmateriale og kurser, der rekvireres online eller telefonisk (herefter kaldet produkter) hos Institut for Kundetyper ApS, CVR-nr.: 36476540.

2.1.2  Enhver levering fra Institut for Kundetyper ApS sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, med mindre andet fremgår af den af Institut for Kundetyper ApS fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse

1.2.1 Institut for Kundetyper ApS bliver tidligst forpligtet ved de af virksomheden afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Institut for Kundetyper ApS har afsendt sin ordrebekræftelse eller en faktura.

2.2.2 Institut for Kundetyper ApS er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen eller fakturaen er kommet til Købers kundskab at tilbagekalde de af virksomheden fremsendte erklæringer.

3. Priser

1.3.1  Alle priser, herunder priser i henhold til de af Institut for Kundetyper ApS udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Institut for Kundetyper ApS forbeholder sig ret til med kort varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

2.3.2  Såfremt Køber undlader at modtage det bestilte materiale, eller hvis forsendelsesfirmaets levering af forsendelsen umuliggøres, som følge af Købers forhold på andre måder, skal Køber selv afholde udgifterne til at få det bestilte produkt sendt på ny. Hertil lægges et håndteringsgebyr på kr. 150 kroner ekskl. moms, der betales til Institut for Kundetyper ApS.

3.3 Ønsker Køber ikke at få varen tilsendt på ny jf. pkt. 3.2, bliver håndteringsgebyret på kr. 150 ekskl. moms fratrukket produktets pris i forbindelse med refundering af købesummen.

4. Leveringsbetingelser

1.4.1 Institut for Kundetyper ApS vælger selv, hvilket forsendelsesfirma, der anvendes til levering af de bestilte produkter. Såfremt Køber har særlige ønsker til et specifikt forsendelsesfirma, skal dette aftales selvstændigt med Institut for Kundetyper ApS.

2.4.2 Institut for Kundetyper ApS har intet ansvar for forsinkelse, der skyldes forsendelsesfirmaets forhold, ligesom Køber ikke er berettiget til at hæve købet, som følge af forsinkelse med levering, der skyldes forsendelsesfirmaets forhold.

3.4.3  Såfremt en forsendelse går til grunde, er Institut for Kundetyper ApS dog naturligvis indstillet på at finde en løsning med Køber, der ofte indebærer en omlevering af det fysiske materiale mod et gebyr.

5. Bestillingsprocessen

1.5.1  Når købet er gennemført på Institut for Kundetyper ApS’s hjemmeside eller telefonisk, vil Køber modtage en ordrebekræftelse/faktura via den af Køber oplyste mailadresse.

2.5.2  Såfremt Køber har købt et produkt, der alene kan tilgås online, vil Køber ligeledes modtage en mail med adgangskode til produktet kort tid efter ordren er gennemført. Dette varer typisk 5 minutter.

3.5.3  Det er Købers eget ansvar at sikre, at han bliver bekendt med fakturaen og at den eventuelle mail, der indeholder adgangskode mv., ikke forsvinder i en SPAM-mappe i Købers mailindbakke.

4.5.4 Institut for Kundetyper ApS står naturligvis til rådighed, hvis Køber oplever problemer med at modtage ovenstående materiale. Køber opfordres til at kontakte kundeservice på kontakt@kundetyper.dk hvis der opleves problemer.

6. Betaling

1.6.1  Betaling sker kontant til det af Institut for Kundetyper ApS anviste betalingssted.

2.6.2  Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 1,5 % pr. påbegyndt måned, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

3.6.3  Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse.

4.6.4  Ved yderligere betalingsmisligholdelse er Institut for Kundetyper ApS berettiget til at kræve om- kostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved renteloven fastsatte maksimumtakster.

5.6.5  Alle produkter er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Institut for Kundetyper ApS er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse.

7. Aflysning af kurser mv.

1.7.1 Institut for Kundetyper ApS forbeholder sig retten til at udsætte eller aflyse workshops, kurser, foredrag og webinars ved sygdom, eller andre udefrakommende eller uforudsete hændelser. En sådan aflysning indebærer, at Køber modtager en kreditnota på sit køb hos Institut for Kundetyper ApS.

2.7.2 Institut for Kundetyper ApS dækker dog ikke køb af evt. ikke-refunderbare flybilletter, hotel-bookinger og andre direkte relaterede udgifter.

8. Institut for Kundetyper ApS’ ansvar

8.1 Institut for Kundetyper ApS og dennes samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte følgevirkninger, skader, skuffelser, ulemper samt eventuelle tab, som skyldes brug eller misbrug af det undervisningsmateriale, kursusmateriale, konkrete redskaber eller metoder, som Institut for Kundetyper ApS tilvejebringer for Køber.

2.8.2 Institut for Kundetyper ApS yder markedsføringsmæssig rådgivning med henblik på at give sine kunder den bedste mulighed for at optimere salg eller kundetilfredshed ud fra de erfaringer og metoder, som Institut for Kundetyper ApS igennem en årrække har tilegnet sig.

3.8.3  Kunderelationer og -segmentering er dog et omfattende og komplekst specialområde, ligesom mange individuelle forhold gør sig gældende, hvorfor Institut for Kundetyper ApS ikke indestår for den konkrete effekt, som en implementering af konceptet har for den enkelte virksomhed.

4.8.4  Det er Købers eget ansvar at sikre, at brug og implementering af de købte produkter sker på et lovligt grundlag.

9. Købers brugsret

1.9.1  Køber opnår, ved køb af et produkt hos Institut for Kundetyper ApS, en uoverdragelig licens til at anvende produktet i Købers egen virksomhed til interne formål.

2.9.2  Køber opnår mulighed for at tilgå det købte materiale op til 3 gange indenfor 365 dage efter købet via Institut for Kundetyper ApS’ hjemmeside.

3.9.3  Køber opnår ingen ret til at sprede eller på andre måder distribuere det købte materiale uden samtykke fra Institut for Kundetyper ApS.

4.9.4  Køber er dog berettiget til at dele udvalgte elementer af produkterne med underleverandører/kollegaer, der arbejder på samme opgave – dog maksimalt 6 personer. Denne deling må alene bestå i, at underleverandøren/samarbejdspartneren får lov at læse eller se originalmaterialet sammen med Køber. Ved tvivl om hvorvidt en deling kan anses for retmæssig, opfordres Køber til at kontakte Institut for Kundetyper ApS på kontakt@kundetyper.dk.

5.9.5  Køber må under ingen omstændigheder fotokopiere, udlåne, publicere eller på anden måde fore- tage yderligere eksemplarfremstilling af det købte.

6.9.6  Ved køb af produkter hos Institut for Kundetyper ApS anerkender Køber, at der opnås indsigt i erhvervshemmeligheder og knowhow, der anses for omfattet af lov om forretningshemmeligheder, idet der er tale om forretningshemmeligheder, som Institut for Kundetyper ApS tilstræber at holde fortrolige. Det er derfor ikke tilladt for Køber at anvende det købte til undervisning eller på andre måder at videreformidle den viden, som Køber opnår ved sit køb af produktet hos Institut for Kundetyper ApS.

7.9.7  Såfremt Institut for Kundetyper ApS konstaterer, at Køber eller dennes samarbejdspartnere foretager uretmæssig brug af materialet i medfør af pkt. 10.1-10.6, anses dette for væsentlig misligholdelse af parternes aftale, ligesom Institut for Kundetyper ApS forbeholder sig retten til at sende en faktura svarende til køb af de nødvendige antal brugerlicenser, som den uberettiget brug ville have indebåret. Se desuden pkt. 11.6.

10. Beskyttelse af Institut for Kundetyper ApS’ rettigheder

1.10.1  Køber opnår ingen ret til Institut for Kundetyper ApS’s immaterielle rettigheder ved køb af produktet, ligesom Køber ved afgivelsen af sin ordre anerkender, at Køber vil afholde sig fra at udnytte, misbruge eller på anden måde snylte på det materiale, som er udleveret eller på anden måde er stillet til rådighed for Køber.

2.10.2 Institut for Kundetyper ApS er indehaver af en beskyttet varemærkeret til betegnelsen ”Emotionelle Kundetyper”, ligesom kundebetegnelserne ”Den Røde Kundetype”, ”Den Gule Kundetype” og ”Den Blå Kundetype” alle udgør varemærkeretligt beskyttede forretningskendetegn.

3.10.3  Som indehaver af ovenstående varemærkerettigheder, er Institut for Kundetyper ApS berettiget til at forbyde tredjemand, der ikke har Institut for Kundetyper ApS’s samtykke at gøre erhvervsmæssig brug af identiske samt forvekslelige kendetegn for tilvejebringelse af de samme varer og tjenesteydelser for hvilke disse varemærker er beskyttet for.

4.10.4  Såfremt det konstateres, at Køber uberettiget gør indgreb i Institut for Kundetyper ApS’s vare- mærkerettigheder, forbeholdes det at retsforfølge krænkelsen, herunder med krav om erstatning, rimeligt vederlag jf. varemærkeloven § 43, stk. 1, nr. 1 og godtgørelse for ikke økonomisk skade jf. varemærkelovens § 43, stk. 3.

5.10.5  Alle Institut for Kundetyper ApS’s produkter er omfattet af ophavsretslovens beskyttelsesområde, der blandt andet beskytter litterære værker, billeder, videoer, layout mv. jf. ophavsretslovens § 1, stk. 1.

6.10.6  Såfremt det konstateres, at Køber uberettiget gør indgreb i Institut for Kundetyper ApS’s ophavs- rettigheder, forbeholdes det at retsforfølge krænkelsen, herunder med krav om erstatning, rimeligt vederlag jf. ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1 i henhold til princippet i pkt. 10.5 samt godtgørelse for ikke økonomisk skade jf. ophavsretslovens § 83, stk. 3.

11. Lovvalg og værneting

11.1 Uoverensstemmelser mellem Institut for Kundetyper ApS og Køber om aftalens opfyldelse, fortolkning og udfyldning kan alene indbringes for Retten i Aalborg og afgøres efter dansk ret.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er revideret pr. 16. november 2019

Scroll to Top